ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 3 став 1, член 4 став 1 и член 5 став 1 од Правилникот за организационата поставеност на „Фолк Фест“ Валандово бр.08-174/9 од 13.12.2018 година, Градоначалникот на Општина Валандово распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни

 „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

 

  1. 1.       Директор на фестивалот          1 извршител со мандат од 2 (две) години
  2. 2.       Уметнички директор на фестивалот   1 извршител со мандат од 2 (две) години
  3. 3.       Технички директор на фестивалот      1 извршител со мандат од 2 (две) години

 

Покрај општите услови утврдени со Закон, од кандидатите се бара да ги исполнуваат и следните посебни услови:

  1. Да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен  образование од областа на општествено-хуманитерните науки ;
  2. Да имаат над пет години работно искуство во дејноста;
  3. Да имаат менаџерски способности.

 

Кандидатите кои ќе пројават интерес за конкурсот треба да ги достават следните документи (во оригинал или заверен препис кај Нотар) и тоа:

-          Пријава со кратка биографија;

-          Мотивационо писмо;

-          Доказ за завршено високо образование;

-          Доказ за работно искуство;

-          Уверение за непостоење на забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци).

 

Покрај наведените документи кандидатите кон Пријавата треба да достават своја Програма за работа и свои видувања за развој нафестивалот, како стратегија за наредниот двегодишен период.

 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

 

Пријавите се поднесуваат најкасно до 15,00 часот во архивата на Општина Валандово или по пошта на следната адреса и со следната назнака:

 

Општина Валандово

Ул.„Иво Пола Рибар“ бб

2460 Валандово

-за избор на (директор)  на „Фолк Фест“ Валандово.

 

Во предвид ќе бидат земени пријавите кои ќе бидат испратени по пошта најдоцна последниот ден од Конкурсот и ќе содржат валиден поштенски жиг, како и пријавите кои најдоцна последниот ден од конкурсот ќе бидат уредно заверени во архивата на Општина Валандово до 15,00 часот.

Некомплетните и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат.

 

                                                                                                                            Општина Валандово

News_Image_0

12.04.2021

Работна посета на пратеничката Драгица Ѓавочанова на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_1

12.04.2021

Повик за поднесување на понуди за набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_2

09.04.2021

Потпишан договорот за набавка на нова механизација за потребите на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_3

08.04.2021

Во тек се градежни активности во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_4

08.04.2021

Започна постапката за изградба на нови улици во Брајковци

Прочитај повеќе>
News_Image_5

05.04.2021

Продолжува изградбата на нова инфраструктура во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_6

01.04.2021

Акивности за заштита на археолошката и културолошката вредност и посебност на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_7

01.04.2021

Преглед на капитални зафати во ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_8

01.04.2021

Започнува изградбата на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_9

26.03.2021

Во тек се градежни активности на улицата „Моша Пијаде“, која води до центарот на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_10

25.03.2021

Започнаа градежните активности за изградба на улици во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_11

25.03.2021

Во наредниот период следува замена на старите со нови детски играчки во паркот „Пеонија“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_12

24.03.2021

Повик од министерството за транспорт и врски за одржување на јавна расправа/видео консултација за документот План за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за изградба на улици во Јосифово и Балинци

Прочитај повеќе>
News_Image_13

22.03.2021

Денес во 15 часот ќе се одржи 45 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_14

19.03.2021

Остварен работен состанок помеѓу Општина Валандово, УНДП, Центар за вработување - Валандово и тимот за проектот Општинско-корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_15

18.03.2021

Продолжува инфестирањето во современа инфраструктура и изградба на улици во Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_16

18.03.2021

СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово со предлог план за две нови струки од следната учебна година

Прочитај повеќе>
News_Image_17

18.03.2021

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_18

03.03.2021

Државниот завод за статистика објавува дополнителен Конкурс за попишувачи за реонот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_19

26.02.2021

Во тек се активности од практичната настава во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_20

24.02.2021

Министерката за труд и социјална политика во работна посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_21

24.02.2021

Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_22

23.02.2021

Работна посета на Директорот на Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_23

19.02.2021

Во Богданци се одржа работна средба на тема „Унапредување на средното стручно образование“

Прочитај повеќе>
News_Image_24

19.02.2021

ОО Црвен крст Струмица објавува Конкурс за бесплатна обука за негуватели за помош на стари лица и лица со попреченост

Прочитај повеќе>
News_Image_25

19.02.2021

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објави Kонкурс за ангажирање на еден проектен координатор

Прочитај повеќе>
News_Image_26

19.02.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 44 (четириесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_27

16.02.2021

Директорот на Агенцијата за енергетика, Дарио Николовски, во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_28

15.02.2021

Акција за чистење на снегот од старна на службите

Прочитај повеќе>
News_Image_29

12.02.2021

Градоначалникот во посета на СОУ „Гоце Делчев“ каде се одвиваат низа активности

Прочитај повеќе>
News_Image_30

10.02.2021

Одржан работен состанок со ОО Црвен крст Валандово и ОО Црвен крст Струмица

Прочитај повеќе>
News_Image_31

09.02.2021

Општина Валандово објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник во администрацијата на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_32

03.02.2021

Извршени и планирани реконструкции на училишен објект во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_33

02.02.2021

Во тек се градежни активности и нова инфраструктура во населено место Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_34

26.01.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 43 (четириесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_35

22.01.2021

Продолжуваат градежните активности во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_36

21.01.2021

Потпишан договор за реализација на Проектот за модернизација и енергетска ефикасност на јавното осветлување во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_37

18.01.2021

Известување за организирање на јавна презентација за реализирање на проектот "Набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во општина Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_38

13.01.2021

Обезбедени средства за изградба на канализација во населено место Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_39

12.01.2021

Започнува организирано собирање на отпад во населените места Башибос и Кочули

Прочитај повеќе>
News_Image_40

12.01.2021

Мобилен тим за помош и поддршка на стари лица опслужува граѓани во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_41

12.01.2021

Работна посета на министерот за транспорт и врски

Прочитај повеќе>
News_Image_42

30.11.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 41 (четириесет и првата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_43

11.11.2020

Повик до граѓаните на општина Валандово за учество во креирање на Буџетот за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_44

04.11.2020

Програма за одбележување на Денот на општината "6 Ноември"

Прочитај повеќе>
News_Image_45

30.10.2020

Се одржа дигитален настан помеѓу младите од Инфо центарот "Спојувалка" во Валандово и Амбасадорката на САД

Прочитај повеќе>
News_Image_46

30.10.2020

Во тек се градежни активности за реконструкција на дел од улицата "Моша Пијаде" во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_47

30.10.2020

Започнаа градежните активности за реконструкција на четири улици во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_48

27.10.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 40 (четириесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_49

21.10.2020

Повик до здруженија на граѓани и невладини организации од Општина Валандово за доставување на програми на активности за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_50

16.10.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_51

08.10.2020

Поради зголемениот број на заразени пациенти од Covid-19 повторно заседаваше Општинскиот Кризен Штаб на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_52

30.09.2020

Општина Валандово распишува КОНКУРС за доделување на наградата "6-ти Ноември" и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_53

29.09.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_54

28.09.2020

Во Валандово за прв пат одржан настанот „Напред розово“

Прочитај повеќе>
News_Image_55

28.09.2020

Закажано четвртото прскање против возрасни комарци по земјен пат во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_56

25.09.2020

Одржана презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за проектот за нов експресен пат Струмица - Валандово - спој со А1

Прочитај повеќе>
News_Image_57

25.09.2020

Одржана вонредна седница на Општинскиот кризен штаб поради влошената епидемиолошка слика во општината

Прочитај повеќе>
News_Image_58

24.09.2020

Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ објавува Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење на подземна вода

Прочитај повеќе>
News_Image_59

21.09.2020

Повик за јавна консултација на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1”

Прочитај повеќе>
News_Image_60

18.09.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 39 (триесет и деветта) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_61

18.09.2020

Повик од Електрани на Северна Македонија (ЕСМ) за поднесување на јавна поплака

Прочитај повеќе>
News_Image_62

03.09.2020

Јапонската амбасадорка во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_63

24.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 38 (триесет и осмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_64

20.08.2020

Општина Валандово објавува ЈАВЕН ПОВИК до евидентираните невработени лица за учество во Програмата Општинско - корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_65

14.08.2020

Трето прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_66

12.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 37 (триесет и седмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_67

20.07.2020

Второ прскање против возрасни комарци по земјан пат на територијата на Југоисточен плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_68

22.06.2020

Закажано е првото прскање против возрасни комарци на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_69

19.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 36 (триесет и шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_70

29.05.2020

Мила Царовска во увид на инвестициските активности во трафостаницата во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_71

26.05.2020

Одбележан патрониот празник на ООУ Јосип Броз - Тито

Прочитај повеќе>
News_Image_72

21.05.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 35 (триесет и петтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_73

29.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 34 (триесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_74

08.04.2020

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркети, аптеки, достава на храна од ресторани и такси превоз на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_75

07.04.2020

Известување за ново работно време на Општинската администрација во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_76

01.04.2020

Соопштение: Одложен е Фолк Фест Валандово 2020 година

Прочитај повеќе>
News_Image_77

24.03.2020

Мерки и препораки за заштита и превенција од коронавирус COVID-19

Прочитај повеќе>
News_Image_78

16.03.2020

Општина Валандово формираше мобилен тим за помош поради новонастанатата ситуација со COVID-19 (коронавирус)

Прочитај повеќе>
News_Image_79

11.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 33 (триесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_80

11.03.2020

Во тек е реконструкција на тротоарите на Булевар Првомајска

Прочитај повеќе>
News_Image_81

02.03.2020

Увид во градежните работи на проектите "Валандовска патека од природа до култура" и "Евалуација на мерки за енергетска ефикасност"

Прочитај повеќе>
News_Image_82

02.03.2020

Министерот за локална самоуправа во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_83

02.03.2020

Потпишан Меморандум за разбирање во процесот на имплементација на „Проектот за поврзување на локални патишта"

Прочитај повеќе>
News_Image_84

25.02.2020

Амбасадорката на Швајцарија во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_85

21.02.2020

Нови урбани простори во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_86

12.02.2020

Градежни активности околу зградата кај бензинската пумпа во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_87

11.02.2020

Тампонирање на пат до Кочулски Водопади

Прочитај повеќе>
News_Image_88

11.02.2020

Санација на кровната конструкција на културниот дом во Собри

Прочитај повеќе>
News_Image_89

11.02.2020

Градежни активности во тек Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_90

07.02.2020

Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News_Image_91

05.02.2020

31-ва редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_92

15.01.2020

Информативен ден за користење на нови методи во земјоделието

Прочитај повеќе>
News_Image_93

13.01.2020

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_94

10.01.2020

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_95

12.12.2019

29-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_96

04.11.2019

27 седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_97

29.10.2019

Стратегиска оценка на влијанието врз животната средина ГУП-Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_98

29.10.2019

ПОВИК

Прочитај повеќе>
News_Image_99

07.10.2019

Конкурс за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишни признанија на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_100

15.08.2019

Вонредна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_101

12.08.2019

Информација за одржување на јавна расправа

Прочитај повеќе>
News_Image_102

30.07.2019

Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_103

16.07.2019

Ќе се спроведе второто авио-третирање против комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_104

12.07.2019

Се подобрува вертикалната сообраќајна сигнализација во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_105

12.07.2019

Општина Валандово потпиша меморандум за соработка со Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи

Прочитај повеќе>
News_Image_106

12.07.2019

Започнува имплементацијата на проектот "Свеста за своето Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_107

03.07.2019

23-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_108

02.07.2019

Започнува реконструкцијата на детската градинка “Калинка“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_109

02.07.2019

Проектот "Јужновардарска долина"

Прочитај повеќе>
News_Image_110

02.07.2019

Заврши првата фаза од уредувањето на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_111

02.07.2019

Валандовска патека од природа до култура

Прочитај повеќе>
News_Image_112

02.07.2019

Асфалтирање на улица во населено место Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_113

02.07.2019

Ќе се гради пат и мост за поврзување на населено место Горно Маало, Јосифово со регионален пат Р-1105

Прочитај повеќе>
News_Image_114

12.06.2019

Проект “Свеста за своето Валандово“

Прочитај повеќе>
News_Image_115

23.05.2019

Прес конференција за “Фолк-Фест“ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_116

17.05.2019

Пуштени се во продажба картите за овогодинешниот Фолк-Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_117

17.05.2019

Матурска парада во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_118

16.05.2019

17-ти Регионални средби на музика и песни

Прочитај повеќе>
News_Image_119

16.05.2019

Општина Валандово ќе обезбеди енергетско ефикасно улично осветлување

Прочитај повеќе>
News_Image_120

16.05.2019

Објавен е тендерот за субвенционирана Зелена Нафта за земјоделците

Прочитај повеќе>
News_Image_121

16.05.2019

Прес конференција за ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_122

13.05.2019

Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Прочитај повеќе>
News_Image_123

10.05.2019

Одбележан 9-ти Мај – Денот на победата над фашизмот

Прочитај повеќе>
News_Image_124

03.05.2019

Општински атлетски крос 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_125

03.05.2019

Во тек е уредување на дел од централното градско подрачје на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_126

03.05.2019

22-ра седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_127

11.04.2019

Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов одржа работен состанок со .....

Прочитај повеќе>
News_Image_128

11.04.2019

Јавна презентација на Предлог урбанистичкиот план за градот Валандово.

Прочитај повеќе>
News_Image_129

29.03.2019

Променето е постоечкото застарено неонско осветлување во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_130

29.03.2019

Привршуваат градежните активности на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_131

26.03.2019

Јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички планови за населените места Балинци и Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_132

19.03.2019

21-ва седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_133

13.03.2019

ПРИМЕНИ КОМПОЗИЦИИ ОД СТРАНА НА СЕЛЕКЦИОНАТА КОМИСИЈА “ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2019“

Прочитај повеќе>
News_Image_134

12.03.2019

Потпишан е договорот за изведувач за Програмата за......

Прочитај повеќе>
News_Image_135

06.03.2019

Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Прочитај повеќе>
News_Image_136

12.02.2019

19-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_137

22.01.2019

Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој - ИПАРД 2014 - 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_138

21.01.2019

Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во село Казандол

Прочитај повеќе>
News_Image_139

15.01.2019

Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“ и ...

Прочитај повеќе>
News_Image_140

23.05.2018

Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната...

Прочитај повеќе>
News_Image_141

22.05.2018

Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта...

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР