ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Валандово како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службени лица одговорни за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се назначени:

СОЊА ХРИСТОВА-ЈОВАНОВИЌ

e-mail: shristova@t.mk
               administracija@valandovo.gov.mk

(034) 382-007
(034) 382-044


ВЛАДИМИР ЛАЗОВ

e-mail: vlatko.lazov@live.com
               administracija@valandovo.gov.mk

(034) 382-007
(034) 382-044


Листа на информации од јавен карактер на Општина Валандово (PDF)


НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ:

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица.  Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Барателот не е должен да го образложи барањето.

ОБРАСЦИ:

Образец - барање за информации од јавен карактер (PDF)

Образец - барање за информации од јавен карактер (WORD)

Образец - жалба (PDF)

Образец - жалба (WORD)


Линк до страната на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


ПРОПИСИ


ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ


БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА БАРАЊА ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


22 ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Барањата за пристап до информации од јавен карактер граѓаните можат да ги пратат по електронски пат на службеното лице или по пошта на следната адреса:

Општина Валандово
ул. Иво Лола Рибар бр.3
2460 Валандово
Република Северна Македонија


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com