УСЛУГИ

Листа на услуги во ЕЛС Валандово (Преземи XLSX) (Преземи CSV)


Пријави проблем (електронски)

- Видови на уплати

- Доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за социјално загрозени лица (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за семејства кои настрадале од природна непогода (пожар, поплава, земјотрес) - (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за лекување (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Мобилен тим за помош на стари и изнемоштени лица (во периодот на мерки против коронавирус - COVID-19)

- Пристап до информации од јавен карактер

- Издавање извод од урбанистички план

- Утврдување на правен статус на бесправни објекти

Легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште

- Издавање на одобрение за градба

- е-Одобрение за градење (линк)

- Издавање на одобрение за пренамена од станбен во деловен простор

- Издавање на одобрение за отстранување на објект

- Издавање на потврда за парцела

- Издавање на потврда за правен статус на парцела

- Пријавување на имот

- Промена на барател за легализација

- Издавање на решение за промена на инвеститор

- Издавање на одобрение за поставување на урбана опрема

- Издавање уверение за точна адреса

- Издавање на одобрение за користење на простор за рекламни паноа

- Издавање на решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина

- Издавање на потврда за ИПАРД

- Издавање на решение за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

- Издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола

- е-Урбанизам (линк)

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches