УСЛУГИ

Листа на услуги во ЕЛС Валандово (Преземи XLSX) (Преземи CSV)


Пријави проблем (електронски)

- Видови на уплати

- Доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за социјално загрозени лица (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за семејства кои настрадале од природна непогода (пожар, поплава, земјотрес) - (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Едократна парична помош за лекување (писмено барање или електронски преку апликацијата мЗаедница)

- Мобилен тим за помош на стари и изнемоштени лица (во периодот на мерки против коронавирус - COVID-19)

- Пристап до информации од јавен карактер

- Издавање извод од урбанистички план

- Утврдување на правен статус на бесправни објекти

Легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште

- Издавање на одобрение за градба

- е-Одобрение за градење (линк)

- Издавање на одобрение за пренамена од станбен во деловен простор

- Издавање на одобрение за отстранување на објект

- Издавање на потврда за парцела

- Издавање на потврда за правен статус на парцела

- Пријавување на имот

- Промена на барател за легализација

- Издавање на решение за промена на инвеститор

- Издавање на одобрение за поставување на урбана опрема

- Издавање уверение за точна адреса

- Издавање на одобрение за користење на простор за рекламни паноа

- Издавање на решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина

- Издавање на потврда за ИПАРД

- Издавање на решение за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

- Издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола

- е-Урбанизам (линк)

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com