КОМИСИИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА СОВЕТ

ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ

-       Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Тодор Узунов

Членови: Мирјана Пеева, Митко Занов, Љупчо Мишков и Елизабета Чилевска Пандева

 

-       Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Владимир Марков

Членови: Тодор Узунов, Елизабета Чилевска Пандева, Тони Пандев и Митко Занов

 

-       Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Владимир Марков

Членови: Миле Петров, Трајче Андонов, Љупчо Мишков и Силвана Зафирова

 

-       Комисија за општествени дејности

Претседател: Мирјана Пеева

Членови: Ерсан Фетиков, Миле Петров, Македонка Стојанова и Митко Занов

 

-       Комисија за статут и прописи

Претседател: Ивана Готиќ

Членови: Верица Динова, Тодор Узунов, Силвана Зафирова и Шабан Мустафов

______________________________________________________________

ДРУГИ КОМИСИИ, УПРАВНИ ОДБОРИ, УЧИЛИШНИ ОДБОРИ.....

-       Комисија за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање

Претседател: Миле Петров

Членови: Елизабета Чилевска Пандева, Ленче Вешковиќ, Македонка Стојанова и Силвана Зафирова

 

-       Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово

Претседател: Владимир Марков

Членови: Миле Петров, Ерсан Фетиков, Митко Занов и Љупчо Мишков

 

-       Комисија за јавно осветлување

Претседател: Ристо Манчев

Членови: Васе Костов, Ристо Москов, Блажо Џонов, Николче Чурлиновски,

Коста Собралиев и Љупчо Мишков

 

-       Општинска комисија за процена на штети од елементарни непогоди

Претседател: Коста Коцевски

Членови: Глигор Удовалиев, Васко Камчев, Васил Узунов, Драги Михајлов,

Ристо Стојанов и Даниел Невеселов.

 

 

-       Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Славица Кнежениќ

Членови: Соња Јанева, Славица Пршкарска, Петар Јанакиев, Грозда Каракамчева, Данче Коцевска и Радмила Тушевска

 

-       Комисија за односи и соработка со други општини

Претседател: Петар Зајков

Членови: Ана Ѓоргиева, Магдалена Пенова, Николче Чурлиновска и Тони Пандев

 

-       Комисија за односи меѓу заедниците

Од македонската националност

Претседател: Ангел Костов

Членови: Игор Андонов, Марија Петкова

 

Од турската националност

Членови: Еркул Амедов, Љатиф Селим

 

Од српската националност

Членови: Небојша Савиќ, Душко Кнежевиќ

 

-       Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Претседател: Кире Тасев

Секретар: Драган Калковалиев

Членови: Игор Јорданов, петре Павлов, Ратко Лазаревиќ, Илија Матеев и

                Митко Тенекеџиев

 

-       Одбор за координација и соработка со невладини организации и

здруженија на граѓани

Претседател: Роберт Марков

Членови: Владимир Лазов, Христијан Петков, Гоце Монев и Мара Ангелова

 

-       Совет за јавно здравје

Претседател: Прим.Д-р Силвана Петковска

Членови: Д-р Христина Павлова, Д-р по ветерина Владимир Павлов, Д-р Кирчо

                Стојчевски и Никола Арабаџиев

 

-       Управен одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: Васко Камчев

Членови: Елена Фидански, Јаворка Крстева, Перо Наков и Ангел Костов

 

-       Одбор за контрола на материјално-финасиското работење

на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: Марија Чурлинова Јорданова

Членови: Катерина Трајкова, Весна Лазарова, Деан Тушевски и Горан Ѓоргиев

 

-       Управен одбор на Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

Претседател: Виолета Недиќ

Членови: Виолета Дончева, Петар Сапунџиев, Слободан Милошевски и Тања Глигорова

 

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Валентина Зајкова, Лепа Костадинова и Даниела Виларова

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Ацо Минов и Јасмина Проданова

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

Марија Јосифовска и Илинденка Костова

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Драгица Дончева Накова, Мила Бајлозова и Јулија Тушевска

 

-       Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Марија Јосифовска, Зорица Пеева и Сашко Нунов

 

-       Претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУ Детска градинка „Калинка“ Валандово именуван од Советот на Општина Валандово

Владимир Лазов

 

-       Член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово предложен од Советот на Општина Валандово

Олгица Стојанова

 

-       Членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Валандово-претставници на ЕЛС Валандово

Билјана Гетова и Александра Јанева

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР