ОБРАСЦИ

НазивТип
Пример уплатници (обрасци ПП50) ЛИНК
Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и потребна документација за остварување на ова право Преземи PDF
Барање за доделување на средства во вид на еднократна парична помош Преземи WORD
Обрасци за пристап до информации од јавен карактер ЛИНК
Барање за online работа и достава на продукти од маркети на територијата на општина Валандово Преземи PDF
Барање за издавање извод од урбанистички план Преземи PDF
Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти Преземи PDF
Барање за легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште Преземи PDF

Барање за одобрение за градба

Преземи PDF
Барање за издавање на одобрение за пренамена од станбен во деловен простор Преземи PDF
Барање за одобрение за отстранување на објект Преземи PDF
Барање за потврда за парцела Преземи PDF
Барање за потврда за правен статус на парцела Преземи PDF
Барање за пријавување на имот Преземи PDF
Барател за промена на барател за легализација Преземи PDF
Барање за издавање на решение за промена на инвеститор Преземи PDF
Барање за поставување на урбана опрема Преземи PDF
Барање за издавање уверение за точна адреса Преземи PDF
Барање за користење на простор за рекламни паноа Преземи PDF
Барање за издавање на решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина Преземи PDF
Барање за потврда за ИПАРД Преземи PDF
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

Преземи PDF

Образец за барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола PDF Word

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР