Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 2-б и член 2-г од Уредбата со законска сила за примена на законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.84/20, 95/20 и 169/20), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на четириесеттата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам четириесетта редовна седница на Советот на Општина Валандово.

 

Седницата ќе се одржи на ден 30 октомври 2020 година (петок) во 17,00 часот онлајн преку електронската апликација Microsoft Teams.

 

За работа на четириесеттата редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Предлог – Одлука за  дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово;

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 30.09.2020 година;

3. Предлог - План на програми за развој;

4. Предлог -  Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;

5. Предлог – Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „К 1“ и „К2“ во опфатот на градот Валандово;

6. Предлог – Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „К 1“, „К2“ и „К3“ во опфатот на село Пирава;

7. Предлог – Одлука за определување на широчината на заштитниот крајбрежен појас на водотекот „К 1“во опфатот на село Брајковци;

8. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2020 година;

9. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2020 година;

10. Предлог – Програма за изменување и дополнување на урбанистички план за село Јосифово;

11. Предлог Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост “ Удово;

12. Предлог - Одлука за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината;

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков          

 

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР