СВИКАНА 39-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО


Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам


Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и деветтата редовна седница

на Советот на Општина Валандово


Ја свикувам триесeт и деветта редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 23 септември 2020 година (среда) во 10,00 часот, во Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово.

За работа на триесет и деветта редовна седница го предлагам следниот:


Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Годишен Извештај за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2019/2020 година;

2. Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2020/2021 година;

3. Годишен Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година;

4. Годишен Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2019/2020 година;

5. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово за 2020-2021 година;

6. Годишен план за вработување ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово во 2021 година;

7. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;

8. Предлог Одлука зa домашно долгорочно задолжување на Општина Валандово во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги МСИП 03/2020;

9. Предлог Програма за изменување и дополнување Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово во 2020 година;

10. Елаборат за проценета штета од елементарна непогода луња и град што зафати дел од подрачјето на Општина Валандово на ден 25 јули 2020 година;


СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР