Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и седмата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

Ја свикувам триесeт и седмата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 14 Август 2020 година (Петок) во 13,00 часот, во  Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово.

За работа на триесет и седмата редовна седница го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 до 30.06.2020 година;

2. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;

3. Предлог – Одлука зa сопствено учество на Општина Валандово во реализација на Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО);

4. Предлог – Одлука зa одобрување средства на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за санирање на оштетувања на кровот на Фестивалската сала „Јанко Узунов“;

5. Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2019 година;

6. Предлог – Одлука за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решaвање на проблемот со бездомните животни;

7. Предлог – Решение за именуање на двајца членови во заедничката комисија за подготовка на предлогот на актот за воспоставување на меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со кои се основаат или формираат облици преку кои ќе се остварува меѓуопштинската соработка за решaвање на проблемот со бездомните животни;

8. Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2020 година;

9. Елаборат за проценета штета од елементарна непогода град што зафати  дел од подрачјето на Општина Валандово ден 05 јули 2020 година;

10. Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово зa давање на користење канцеларија на Младински сојуз; 

11. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар на Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР