Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и шестата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

Ја свикувам триесeт и шестата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 22 Јуни 2020 година (Понеделник) во 13,00 часот, во Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово.

За работа на триесет и шестата редовна седница го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;

2. Информација за остварување на правото на социјална помош на граѓаните на Општина Валандово;

3. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2020 година;

4. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема во градот Валандово за 2020 година;

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР