Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, претседателот на Советот на Општина Валандово донесе РЕШЕНИЕ за свикување на 33 (триесет и третата) редовна седница.

Седницата ќе се одржи на ден 12 Март 2020 година (четврток) во 18,00 часот, во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на триесет и третата редовна седница се предлага следниот дневен ред:

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година;
2. Годишен Извештај на Општина Валандово за 2019 година;
3. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;
4. Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година;
5. Програма за работа ни развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година;
6. Финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година;
7. Завршни сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2019 година;
8. Завршни сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2019 година;
9. Завршни сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2019 година;
10. Завршни сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година;
11. Предлог-Одлука за отстапување на новоизградените канализациони системи во населените места Брајковци, Балинци и Марвинци на ЈП “Комунален сервис“ Валандово;
12. Предлог Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово;
13. Предлог Одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се истакнуваат изборни плакати;
14. Предлог Одлука за усвојување на физибилити студијата за примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување во Општина Валандово;
15. Предлог Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Валандово преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел;
16. Предлог Одлука за усвојување на референтна годишна потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во Општина Валандово;
17. Предлог Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2020 година;
18. Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти во КО Пирава;
19. Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти во КО Казандол;
20. Предлог Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2020 година;
21. Предлог – Одлука за отстапување на трајно користење на движни ствари на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, ООУ „Ј.Б.Тито“ Валандово и ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово;
22. Предлог – Одлука за прифаќање и одржување на опрема во рамки на проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР