ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и првата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам триесет и првата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 28 ми февруари 2024 година  (среда) во 16:00 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на триесет и првата редовна седница го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Валандово;
 2. Предлог – Решение за верификација на мандатот на член на Советот на Општина Валандово;
 3. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандатот и за избирање на член на Комисијата за статут и прописи;
 4. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандатот и за избирање на член на Комисијата за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање;
 5. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандатот и за избирање на член на Комисијата за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово;
 6. Годишна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2023 година;
 7. Годишен Извештај на Општина Валандово за 2023 година;
 8. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
 9. Завршна сметка на  ЈП „Комунален сервис” Валандово за 2023 година;
 10. Финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 година;
 11. Завршни сметки на  СОУ„Гоце Делчев” Валандово за 2023 година;
 12. Завршни сметки на  ООУ„Јосип Броз Тито” Валандово за 2023 година;
 13. Завршни сметки на  ООУ„Страшо Пинџур”  Јосифово за 2023 година;
 14. Завршни сметки на  ЈОУДГ „Калинка” Валандово за 2023 година;
 15. Предлог – Заклучок за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот 2024 - 2027 година;
 16. Предлог – Одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се истакнуваат изборни плакати;
 17. Предлог – Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари на СОУ „Гоце Делчев” Валандово.

 

 

 

Претседател

на Совет на Општина Валандово

Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches