ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесеттата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам триесеттата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 31 ви јануари 2024 година (среда) во 13:00 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на триесеттата редовна седница го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година;
 2. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
 3. Предлог – Одлука за доделување на признание и еднократен паричен надоместок за освоени награди на меѓународни државни натпревари;
 4. Извештај за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2023 година;
 5. Предлог - Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2024 година;
 6. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2023 година;
 7. Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 година;
 8. Предлог – Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното (неизградено и изградено) земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2024 година;
 9.  Предлог – Одлука за определување на просечната цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на Општина Валандово за 2024 година;
 10. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово”;
 11. Изјава дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“;
 12. Предлог - Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за грант;
 13. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2023 година;
 14. Предлог - Решение за именување на член - вработен во општинската администрација на Општина Валандово во Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово;
 15. Предлог - Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Статутот на ООУ „Страшо Пинџур” с.Јосифово, Валандово;
 16. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈП ”Комунален Сервис” Валандово;
 17. Предлог - Одлука за прифаќање на донација на Основен проект на нов објект со намена В2 – детска градинка на КП бр.15328, КО Пирава, Општина Валандово.

Претседател на Совет на Општина Валандово

Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches