ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на дваесет и петата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам дваесет и петтата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден  30 ти август 2023 година (среда) во ­­­15:00  часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на дваесет и петтата редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Валандово за 2023 година;
  2. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32;
  3. Квартален финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис” Валандово за период од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година;
  4. Годишен план за вработување на ЈП „Комунален сервис” Валандово за 2024 година;
  5. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 и 2024  година;
  6. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2023 и 2024 година;
  7. Предлог – Одлука за одобрување на финансиска помош на Луна Поп Костова од Гевгелија за покривање на трошоци за лекување во странство;
  8. Предлог – Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето” 2023 година;
  9. Предлог-Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир во баскет 3х3 во Валандово;

 

 

 

                                                                                                                     Претседател

                                                                                                на Совет на Општина Валандово

                                                                                                                Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches