ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на дваесет и втората редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам дваесет и втората редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден  31 ви  мај 2023 година (среда) во ­­­11:00 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на дваесет и втората редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за сопствено учество во реализација на проектот „Туризмот – иднината на регионот“;
 2. Давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во населеното место Удово;
 3. Давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП “Комунален сервис” Валандово  за населено место Удово;
 4. Давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ”Комунален сервис” Валандово за населено место Удово;
 5. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈП ”Комунален Сервис” Валандово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување на надоместокот на штета предизвикана од каснување од бездомни животни;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Процена на загрозеност од природни непогоди, епидемии и други несреќи во административните простории на Општина Валандово;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во административните простории на Општина Валандово;
 9. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2023 година;
 10. Предлог – Одлука за извршување на техничка исправка на генерален урбанистички план на град Валандово;
 11. Годишен план за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито” Валандово за 2024 година;
 12. Годишен план за вработување на ООУ „Страшо Пинџур” с.Јосифово, Валандово за 2024 година;
 13. Годишен план за вработување на СОУ „Гоце Делчев” Валандово за 2024 година;
 14. Предлог-Решение за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово.

 

                                                                                                 Претседател

                                                                         на Совет на Општина Валандово

                                                                                                Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches