ЈАВЕН ПОВИК за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба „Странец“ во град Валандово


Ј А В Е Н    П О В И К

за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Нацрт- Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32,  со тех. бр. 81/2023 од  август, 2023 година   изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје.

 

            Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Валандово организира јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32, со тех. бр. 81/2023 од  август, 2023 година   изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје.

Граници на опфатот сe:

  • на запад е улица „сервисна улица 8“,
  • на исток улица „сервисна улица 32“,
  • на југ е улица „сервисна улица 33“ и
  • на север е улица „сервисна улица 30“.

 

Планскиот пфат е со површина  од  4,96 ха.

Јавната анкета

Јавната анкета за Нацрт- Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32, со тех. бр. 81/2023 од  август, 2023 година   изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Валандово како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам и на веб страната на Општина Валандово.

Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  26.09.2023 година  до 25.10.2023 година, секој работен ден од 07.00 до 16.00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

 

 

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 26.09.2023 година  во  12:00 часот во просториите на општина Валандово.


ДОКУМЕНТИ:

- Јавен повик (Преземи pdf)

- Соопштение за организирање на јавна анкета (ЈА) и јавна презентација (ЈП) (Преземи pdf)

- Решение за формирање на стручна комисија (Преземи pdf)

- Одлука за организирање на јавна анкета (ЈА) и јавна презентација (ЈП) (Преземи pdf)

- Анкетен лист за јавна анкета (ЈА) и јавна презентација (ЈП) (Преземи word)


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com