Врз основа на член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (“Службен весник на РСМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 15/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) Градоначалникот на Општина Валандово врши:

ОБЈАВУВA

За нацрт Б Интегрирана еколошка дозвола на

ДПВ„РИГО ИМПЕКС“ ДОО Скопје – Инсталација винарија за производство на вино

 

Согласно член 122 став 1 од законот за животна средина (“Службен весник на РСМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 15/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22), до Градоначалникот на општина Валандово доставено е барање за издавање на Б – интегирана еколошка дозвола бр.12-450/1 од 26.04.2023 година.

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство на вино „РИГО ИМПЕКС“ ДОО Скопје

Инсталација винарија за производство на вино

Адреса на подносителот:

Ул. Наум Наумовски – Борче бр.40, Скопје – Центар, Македонија

Овластен претставник:

Игор Маркудов

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2

Обработка и преработка наменети за производство на храна од: растителни суровини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредности на квартална основа)

 

Врз основа на член 99 и член 122, став 4 од Законот за животна средина (“Сл. Весник на РСМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и  “Сл. Весник на РСМ” бр.89/22 и 171/22), Градоначалникот на општина Валандово ја информира заинтересираната јавност дека сите потребни информации за нацрт Б Интегрирана еколошка дозвола, ќе бидат достапни во:

-          Просториите на општина Валандово во Одделението за урбанизам комунални дејности заштита на животната средина и локален економски развој секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

-          На web страната на општина Валандово valandovo.gov.mk.


ДОКУМЕНТИ ВО ПРИЛОГ:

- Објава за Нацрт Б Интегрирана дозвола (pdf)

- Нацрт Б Интегрирана дозвола (pdf)


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com