ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

             Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на осмата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам осмата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 28 февруари 2022 година (понеделник) во 10,00 часот, во  салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на осмата редовна седница го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година, со завршна сметка;

           2. Квартален финансиски извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис” Валандово за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година;

           3. Завршна сметка на  ЈП „Комунален сервис” Валандово за 2021 година;

           4. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис” Валандово;

           5. Извештај за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на култура ,,25-ти Мај” Валандово за 2021 година;

           6. Предлог – Програма за работа за 2022 година на ЈОУ Дом на култура ,,25-ти Мај” Валандово;

           7. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2022 година;

           8. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во Општина Валандово во 2022 година;

           9. Предлог – Одлука  за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2022 година;

          10. Предлог – Одлука за донесување на урбанистички план за село Грчиште, Општина Валандово;

          11. Предлог – Одлука за донесување на урбанистички план за село Брајковци, Општина Валандово;

         12.  Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план за село Раброво, Општина Валандово;

         13.  Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план за село Калково, Општина Валандово;

       

 

         14. Одлука за формирање на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Валандово;    

         15. Предлог -  Одлука за давање на трајно користење движна ствар-патничко моторно возило на ЈП „Комунален сервис“ Валандово;

          16. Предлог – Одлука за одобрување на средства како финансиска поддршка на Општина Валандово во изградба на црквата ,,Рождество на Пресвета Богородица” во Валандово;

          17. Предлог – Одлука зa одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2022 година;

          18. Предлог - Одлука за отпис и расходување на основни средства, опрема и ситен инвентар сопственост на Општина Валандово;

          19. Предлог – Решение за разрешување и за избирање на претседател и на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите; 

 

             

                                                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

                                                                                                                                Претседател

                                                                                                                          Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР