Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седмата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

Ја свикувам седмата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 28 јануари 2022 година (петок) во 12,00 часот, во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на седмата редовна седница го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;

2. Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година;

3. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година;

4. Давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година;

5. Извештај за реализацијатата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година;

6. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица во 2021 година;

7. Извештај за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2021 година;

8. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2021 година;

9. Предлог – Одлука за одобрување средства за репарирање на механика на вертикално пијано во ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово;

10. Предлог – Одлука зa утврдување на начинот на давање на користење на училишен простор (отворени спортски терени и фискултурни сали) во Општинските Основни Училишта и Средното Општинско Училиште во Општина Валандово на регистрирани спортски клубови;

11. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за грант;

12. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Валандово;

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР