Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на шеснаесеттата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам шеснаесеттата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 30 ти ноември 2022 година (среда) во 11:00 часот во  салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на шеснаесеттата редовна седница го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2022 година;
  2. Нацрт - Буџет на Општина Валандово за 2023 година;
  3. Предлог-Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детелинка“ во с.Јосифово на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка” Валандово, Општина Валандово;
  4. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово;
  5. Предлог – Одлука за утврдување на почетокот на работното време на ЈОУДГ„Калинка“ Валандово во објектот „Детелинка” с.Јосифово;
  6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Калинка” Валандово;
  7. Предлог – Одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари на Општински противпожарен сојуз Валандово;
  8. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2023 година;
  9. Предлог-Одлука за воведување на времено едносменско работење на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово.

 

 

                                                                                               Претседател

                                                                          на Совет на Општина Валандово

                                                                                           Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР