📐 ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ЗАПОЧНУВА СО РЕДОВНА РЕПРОЦЕНА НА ИМОТОТ


📑 Започнува редовната административна постапка за репроцена на пазарната вредност на недвижниот имот во општината и утврдување на реална основа за оданочување, согласно промените од репроцената спроведена во 2011 година.

📏 Целта на репроцената, е утврдување на фактичката состојба на имотот, евидентирање на промените кои се случиле од последната репроцена и праведно формирање на даночната основа.

Постапката за репроцена на недвижен имот се одвива согласно законот за даноци на имот, по претходно утврдена методологија од страна на Министерството за транспорт и врски.

📄 Истата, ќе биде спроведена од стручна комисија од редот на општинската администрација, на секој недвижен имот, во сите населени места од општината, согласно претходно утврден распоред кој навремено ќе биде објавен.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР