Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 7.2


Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за  Блок 7,2 во населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32, со детално планирање и решение за инфраструктура. 

Површина на проектен опфат: 5,57ха 

Место: КО Валандово 

Планскиот опфат на деталниот урбанистички план е во населба “Странец” помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32 . 


ДОКУМЕНТИ:

Решение за поведување на постапка за изброр на изработувач на Детален Урбанистички План (pdf)

Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 7.2 (pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР