Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 3.1


Детален урбанистички план за Урбана единица 3 , за Блок 3,1. населба “Центар” во град Валандово помеѓу улиците Булевар Првомајска, Улица Никола Карев, Улица 4ти Јули, Улица Орце Николов, Улица Иво Лова Рибар и Улица Моша Пијаде и Улица 6ти Ноември, со детално планирање и решение за инфраструктура. 

Површина на проектен опфат: 12,72ха 

Место: КО Валандово 

Планскиот опфат на деталниот урбанистички план е во населба “Центар” Булевар Првомајска, Улица Никола Карев, Улица 4ти Јули, Улица Орце Николов, Улица Иво Лова Рибар и Улица Моша Пијаде и Улица 6ти Ноември. 

Повеќе информации можете да најдете на прикачените документи кои се прикачени во прилог подолу.


ДОКУМЕНТИ:

- Решение за поведување на постапка за изброр на изработувач на Детален Урбанистички План (pdf)

Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 3.1 (pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР