Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

 Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на четириесет и четвртата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам четириесет и четвртата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 26 февруари 2021 година (петок) во 14,00 часот, во   Домот на културата „25-ти Мај“ Валандово.

За работа на четириесет и четвртата редовна седница го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година;
  2. Годишен Извештај на Општина Валандово за 2020 година;
  3. Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година;
  4. Финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година;
  5. Предлог–Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Валандово;
  6. Предлог–Одлука за дополнување на Одлуката за комунален ред во Општина Валандово;
  7. Предлог–Одлука за донесување на урбанистички план за село Казандол Општина Валандово;
  8. Предлог–Одлука за определување на широчината на заштитниот крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3” во опфатот на село Калково;
  9. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2020 година;

 

Совет на Општина Валандово

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР