Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2 од Статутот на Општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на шестата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

Ја свикувам шестата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 30 декември 2021 година (четврток) во 11,00 часот, во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на шестата редовна седница го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог - Буџет на Општина Валандово за 2022 година;

2. Предлог - План на програми за развој;

3. Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2022 година;

4. Предлог - Буџетски календар за 2022 година;

5. Предлог - Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година;

6. Финансиски план на ЈОУДГ ,,Калинка” Валандово за 2022 година;

7. Предлог - Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2022 година;

8. Предлог- Програма за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2022 година;

9. Предлог - Програма за поставување на урбана опрема во Општина Валандово;

10. Предлог – Деловник за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање;

11. Квартален финансиски извештај за работата на Јавното Претпријатије ,,Комунален сервис” Валандово за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година и за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година;

12. Предлог - Програма за работа и развој на Јавното претпријатије ,,Комунален сервис” Валандово за 2022 година;

13. Предлог - Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2022 година;

14. Предлог - Програма за работа на ТППЕ Валандово за 2022 година;

15. Предлог - Програма за млади на Општина Валандово за 2022 година;

16. Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2022 година;

17. Предлог - Одлука за прифаќање на донација од Државна видеолотарија – Аустриа Касинос ДОО Скопје;

18. Предлог - Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма и назначување на ликвидатор на ЈП ,,АСТРА-ЛУНА” Струмица;

19. Предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово;

Совет на Општина Валандово

Претседател

Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР