Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 59 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на петтата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам петтата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 21 декември 2021 година (вторник) во 17,00 часот, во  салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на петтата редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог - Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2022 година;
 2. Предлог – Програма за локален економски развој на Општина Валандово за 2022;
 3. Предлог – Програма за активности на Општина Валандово во областа на културата во 2022 година ;
 4. Предлог – Програма за активности на Општина Валандово во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
 5. Предлог – Програма за активности на Општина Валандово во областа на спортот и млади во 2022 година;
 6. Предлог – Програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината  во 2022 година;
 7. Предлог – Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година;
 8. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година;
 9. Предлог – Одлука за останување во сила и продолжување на постапката по објавениот Меѓународен конкурс за избор на композиции за 35 то издание на Фолк Фест Валандово и за продолжување на мандатот на избраните директори на „Фолк Фест“ Валандово;
 10. Предлог – Решение за разрешување и за именување на член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово;
 11. Предлог – Решение за именување на членови на  Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово -претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово;

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Претседател

Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches