Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на втора редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам втората редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 04 ноември 2021 година (четврток) во 18.00 часот, во салата за седници на Советот на Општина Валандово. 

За работа на втората редовна седница го предлагам следниот:

 

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

 

  1. Предлог – Одлука за доделување на награда и признанија по повод празникот на општината „6-ти Ноември”;

 

 

Претседател

на Советот на Општина Валандово

Владимир Марков с.р.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР