Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење подземна водаМинистерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија

О Б Ј А В У В А

Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење на подземна вода

Согласно член 30 став 1 од Законот за водите (Службен весник на Р.Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), до Министерството за животна средина и просторно планирање доставено е барање за издавање на Дозвола за користење на вода од извор за водоснабдување на населено место Калково, општина Валандово со бр.УП1-11/5-916 од 24.06.2020 година.

Подносител на барањето:
Општина Валандово

Локацијата на која се наоѓа изворот е дефинирана со следните координати и катастарска парцела:
КП 1 КО Терзели со координати: Y = 7 628 965 X = 4 581 160:

Информации во врска со барањето, заинтересираната јавност може да добие во Министерството за животна средина и просторно планирање на e-mail i.jakupi@moepp.gov.mk

Засегнатата јавност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Министерството за животна средина и просторно планирање, Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје.


ОБЈАВА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР