Одделението за финансиски прашања и јавни набавки ги врши следните работи:

– следење, примена и проучување на законите и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење;

– изготвува Буџет и ја следи неговата реализација;

– изготвува Годишна завршна сметка за извршувањето на Буџетот на општината;

– изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален и годишен) за општината и единките корисници на општината;

– изработува квартални финансиски извештаи за извршување на Буџетот за тековната година;

– изработува годишна програма на одделението;

– проучува и реализира прописи од областа на финансиското-материјалното, сметководственото и книговодствено работење како и други општи и поединечни акти за реализација на оваа надлежност;

– врши управување, следење и контрола на состојбата на движењето на средствата и изворите на средствата на општината утврдени со Буџетот;

– подготовка на стратешки план на општината;

– измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината;

– контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот;

– спроведува ех-post финансиска контрола;

– подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;

– благајничко работење;

– врши планирање на приходи, нивно утврдување и наплата;

– изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција;

– ги проучува законите и подзаконските акти и други прописи од областа на даноците и таксите и се грижи за нивна доследна примена;

– изготвува општи и поединечни акти од негова надлежност;

– врши планирање на приходите, нивно утврдување и наплата;

– води евиденција на даночни обврзници;

– врши идентификација на недвижен и подвижен имот;

– води регистар на недвижен и подвижен имот со имиња и адреси на даночните обврзници, вкупна површина и вредност;

– врши усогласување  на состојбата на регистарот на недвижности со состојбата на недвижности во геодетска управа;

– спроведува постапка за присилна наплата на локални даноци и такси;

– предлага мерки за нивно унапредување;

– регистрација на имот;

– примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;

– следењето и согледувањето на потребите од набавки во општината;

– изготвува годишен план за јавни набавки и негова реализација;

– дава стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки;

– води евиденција и документација во врска со јавните набавки;

– изготвува одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството;

– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com