Одделението за правни и општи работи, јавни дејности и човечки ресурси ги врши следните работи:

– следење и примена на законите и подзаконските акти како и други прописи и општи акти во надлежност на  локалната самоуправа;

– подготвува одлуки и други општи и конкретни акти во надлежност на Советот и Градоначалникот;

– ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите комисии;

– дава мислење на актите од аспект на нивната законитост;

– врши стручни работи за Советот и Градоначалникот;

– доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање  на надлежните органи или врз основа на закон;

– врши соработка со Советите и претседателите на Месните Заедници;

– изготвува Службен гласник на општината;

– ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;

– изготвува и реализира прописи од областа на образованието;

– изготвува и реализира прописи од областа на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни манифестации;

– изготвува и реализира прописи од областа на спортот и рекреацијата, развој на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и манифестации, поддршка на спортски сојузи;

– изготвува и реализира прописи од областа на здравствената заштита, застапеноста на локалната самоуправа во одборите на здравствените организации во јавна сопственост, здравственото воспитување и унапредување на здравството, превентивни активности, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со социјални потреби, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

– изготвува и реализира прописи од областа на социјалната заштита и заштитата на децата, сопственост, финансирање, инвестиции и одржување на детски градинки и домови за стари лица, социјална грижа за инвалидните лица, деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца од еднородителски семејства, деца на улица, остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст согласно Националната програма за развој на социјалната заштита, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

– го обезбедува остварувањето на правото на слободен пристап до информации од  јавен карактер;

– следење и примена на законските прописи од областа на човечките ресурси;

– подготвување на актите што се однесуваат на правата, обврските и одговорностите на вработените;

– подготвување на стручно-аналитички и други материјали во врска со човечките  ресурси;

– водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените;

– соработува со АДС во однос на сите прашања поврзани со Законот за државните Службеници (работни односи, обуки, оценување и сл.);

– спроведува постапка за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници, ги пополнува и доставува ДС обрасците до Централен регистар за  државни службеници;

– подготовка на годишна програма за обука;

– утврдување на потреби за обука и доосувршување на вработените;

– координирање на процесот на оценување на државните службеници;

– изработување на извештај за оценување;

– врши координација и го подготвува планот за користење на годишните одмори;

– изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит;

– остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган;

– следење на организациската култура во органот;

– организирање на состаноци на комисијата за водење на дисциплински постапки за утврдување на дисциплинска одговорност и комисијата за утврдување на материјалната одговорност;

– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com