Одделението за правни и општи работи, јавни дејности и човечки ресурси ги врши следните работи:

– следење и примена на законите и подзаконските акти како и други прописи и општи акти во надлежност на  локалната самоуправа;

– подготвува одлуки и други општи и конкретни акти во надлежност на Советот и Градоначалникот;

– ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите комисии;

– дава мислење на актите од аспект на нивната законитост;

– врши стручни работи за Советот и Градоначалникот;

– доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање  на надлежните органи или врз основа на закон;

– врши соработка со Советите и претседателите на Месните Заедници;

– изготвува Службен гласник на општината;

– ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;

– изготвува и реализира прописи од областа на образованието;

– изготвува и реализира прописи од областа на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни манифестации;

– изготвува и реализира прописи од областа на спортот и рекреацијата, развој на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и манифестации, поддршка на спортски сојузи;

– изготвува и реализира прописи од областа на здравствената заштита, застапеноста на локалната самоуправа во одборите на здравствените организации во јавна сопственост, здравственото воспитување и унапредување на здравството, превентивни активности, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со социјални потреби, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

– изготвува и реализира прописи од областа на социјалната заштита и заштитата на децата, сопственост, финансирање, инвестиции и одржување на детски градинки и домови за стари лица, социјална грижа за инвалидните лица, деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца од еднородителски семејства, деца на улица, остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст согласно Националната програма за развој на социјалната заштита, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

– го обезбедува остварувањето на правото на слободен пристап до информации од  јавен карактер;

– следење и примена на законските прописи од областа на човечките ресурси;

– подготвување на актите што се однесуваат на правата, обврските и одговорностите на вработените;

– подготвување на стручно-аналитички и други материјали во врска со човечките  ресурси;

– водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените;

– соработува со АДС во однос на сите прашања поврзани со Законот за државните Службеници (работни односи, обуки, оценување и сл.);

– спроведува постапка за вработување на државните службеници и на лицата без статус на државни службеници, ги пополнува и доставува ДС обрасците до Централен регистар за  државни службеници;

– подготовка на годишна програма за обука;

– утврдување на потреби за обука и доосувршување на вработените;

– координирање на процесот на оценување на државните службеници;

– изработување на извештај за оценување;

– врши координација и го подготвува планот за користење на годишните одмори;

– изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит;

– остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган;

– следење на организациската култура во органот;

– организирање на состаноци на комисијата за водење на дисциплински постапки за утврдување на дисциплинска одговорност и комисијата за утврдување на материјалната одговорност;

– врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches