Основни информации:

  • површина на општината: 331,4 км2
  • населби: 29
  • број на жители во општината: 11 890
  • број на жители во градот: 6 000
  • основни училишта: 2
  • подрачни училишта: 10
  • средни училишта: 1
  • радио станици: 1
  • тв станици: 1
  • индустриска зона: 1