Контакт 

Градоначалник на општина Валандово

ул. “Иво Лола Рибар“ бб

2460  Валандово

e-mail:  gradonacalnik@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-044

факс: 034/382-044

 

Совет на општина Валандово

ул. “Иво Лола Рибар“ бб

2460  Валандово

e-mail:  sovet@valandovo.gov.mk

тел: 034/382/007

факс: 034/382-044

 

Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Локален економски развој

e-mail: urbanizam@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

 

Одделение за финансиски прашања

e-mail: finansii@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

 

Одделение за правни, општи ијавни дејности

e-mail: administracija@valandovo.gov.mk

  тел: 034/382-007

 

Одделение за инспекциски работи-инспекторат

e-mail: inspektorat@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007