ЗАПИСНИК

од 12-татa  редовна седница на Советот на Општина

одржана на 22.06.2018 година

 

             

Седницата се одржа во салата за седници на Советот на Општина Валандово со почеток во 19.00 часот.

Седницата беше водена од страна на Претседателот на Советот на Општина Валандово, Владимир Марков.

На  седницата беа присутни 14 членови на Советот на ОВ, градоначалникот  на ОВ  Перо  Костадинов и шефот на кабинет на градоначалникот на  Општина Валандово, Костадин Невеселовски.Отсутен беше советникот Ерсан Фетиков .Седницата се снимаше од Радио Валандово .На седницата беа присутни и претставници од порталот Валандово. Претседателот на Советот Владимир Марков за работа на 12-тата редовна седница го предложи следниот

           

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Информација за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово;
 2. Предлог-Одлука зa давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово;
 3. Предлог-Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово;
 4. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово;
 5. Предлог-Одлука зa одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија;
 6. Предлог-Одлука зa одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош;
 7. Предлог-Одлука зa одобрување на финансиска подршка на организаторот на спортската манифестација Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава;
 8. Предлог-Одлука зa одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово;
 9. Предлог-Одлука зa одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Words Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија;
 10. Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат;
 11. Предлог-Одлука за вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво;
 12. Предлог-Одлука за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат;
 13. Предлог-Одлука за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово.

Беше отворена расправа по дневниот ред.

Митко Занов се јави за збор процедурално. Тој рече дека во иднина барањата за одобрување на средства, кои се адресирани до градоначалникот да не се доставуваат до Советот, туку градоначалникот од својот Буџет да одобрува средства, а за другите барања кои се упатени до Советот, да се изготват критериуми  за тоа на кој, колку, како  и што се одобрува.

Градоначалникот зема збор и рече дека граѓаните ненамерно прават грешки и ги адресираат барањата до градоначалникот, но тој мора да ги даде на Совет, а не да одлучува на своја рака. Критериумите се поставуваат од советниците, при разгледувањето на барањата, а службите бараат извештај за потрошените средства.

Митко Занов повторно се јави за збор. Рече дека општината одобрува средства за одржување на турнир, а тој со своето одржување ја намалува  посетеноста и прометот на локалите  во градот кои уредно си плаќаат даноци  и  такси на општината преку целата година.

Градоначалникот на ова одговори дека  Советот одлучува за тоа на кој и колку средства ќе се дадат.

Тони Пандев се јави за збор. Даде забелешка дека седницата се снима од нов медиум за кој советниците не се запознаени, кој е и дали има овластување.

 Претседателот на Советот Владимир Марков на оваа забелешка рече дека порталот Валандово доставил барање за снимање и пренесување на седницата  на FB  и YOUTUBE и истото им е одобрено се со цел да има поголема транспарентност.

Димче Балески даде забелешка дека почетокот на седницата е закажен за 19 часот, но поради координацијата на ВМРО ДПМНЕ се доцни веќе 40 минути.  

Митко Занов на оваа забелешка одговори дека во решението за свикување на седница имаше 8 точки, а сега се 13 и поради тоа потребна е дополнителна координација.

Тони Пандев повторно се јави и рече дека  нема да дозволи да го снима приватен медиум и ќе ја напушти седницата.

Претседателот Владимир Марков даде  пауза од 10 минути.

По паузата се продолжи со работа.

Беше отворена расправа по дневниот ред.

Љупчо Мишков  рече дека советниците од ВМРО ДПМНЕ ќе присуствуваат на седницата, но нема да  учествуваат во работата и сакат да знаат дали на наредната седница се планира истиот медиум да снима.

Димче Балески се јави за збор. Рече дека ако се бара да не снима приватен медиум, тогаш тој прашува каков медиум е Радио Валандово кој ја пренесува работата на Советот досега.

Љупчо Мишков повторно се јави за збор и рече дека бара одговор од претседателот. Претседателот на Советот Владимир Марков на оваа забелешка рече дека доколку порталот Валандово повторно достави барање за снимање и пренесување на седницата  истото повторно ќе биде одобрено.

Митко Занов се јави за збор. Рече дека Општина Валандово е доволно добро екипирана и таа самата може да снима и преку ФБ портал да ја пренесува работата на Советот.

Градоначалникот на ова забелешка додаде дека треба да се направи средба на координаторите на советничките групи со претседателот на Советот и да се разгледаат  пристигнатите понуди од медиуми. Во моментот седницата се снима и пренесува од социјални медиуми.

Димче Балески се јави за збор и рече дека во деловникот за работа на Советот на Општина Валандово стои дека седниците се  јавни.

Немаше други пријавено за дискусија, па дневниот ред беше ставен на  гласање и  изгласан со 9 гласа ЗА   0 ПРОТИВ и 0 ВОЗДРЖАНИ.

           Се отвори расправа по записникот од 11-тата редовна седница на Советот на ОВ.

Немаше никој пријавено за збор, па истиот беше ставен на гласање и беше изгласан  со 8 гласа ЗА и 6 ВОЗДРЖАНИ.

Се пристапи  со работа по дневниот ред.

 

ТОЧКА 1

 Информација за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово.

Беше отворена расправа.

За збор се јави Мирјана Пеева. Таа рече дека покрај патиштата има многу диви депонии, на кои несовесни граѓани фрлаат отпад и доколку се забележи таква појава, каде треба  совесните граѓани да го пријават тоа.

Претседателот на Советот Владимир Марков рече дека сите депонии во градот се диви, но постојат регулирани депонии на кои е дозволено да се фрла отпад. Доколку граѓаните забележат појава на фрлање на отпад на друго место освен на овие регулирани депонии, треба да пријават во Општина Валандово кај комуналниот инспектор.

Митко Занов се јави за збор. Рече дека ветено е од страна на државата дека ќе се гради регионална депонија, а во предизбората кампање ОО на СДСМ сними спот и вети дека ќе ја исчисти Општината од дивите депонии. Рече дека и советникот Глигорије Џилвиџиев беше учесник во спотот.

 Глигорије Џилвиџиев се јави за реплика. Рече дека  тие ветиле и стојат зад тоа. Се залагаат за регионално собирање на отпадот. Процесот е отпочнат со донесувањето на Одлуката за формирање на регионална депонија. Рече дека се само 7 месеци на власт  и ќе продолжат по истиот пат.

Митко Занов се јави со реплика и рече дека за овие 7 месеци, ништо не е сменето.

Градоначалникот зема збор. Рече дека не може нешто што е уништено, веднаш  да се реши. Со донесувањето на Одлуката за формирање на регионална депонија во април, се отпочна постапката на решавање на проблемот на државно ниво. Општината има набавено контејнери за собирање на отпад, но додека не се направат целосни услови за собирање на отпад, неможе де се оди со казнување. Рече дека со ова советничката група на ВМРО ДПМНЕ сака да собере ситно партиски поени.

Митко Занов се јави повторно со реплика и рече дека СДСМ на овие теми, (екологија)  ги добила изборите и треба да се  труди да го исполни ветеното.

Елизабета Чилевска –Пандева се јави за збор. Рече дека тие си дале рок  за 4 години да ги решат проблемите кои ги имаме, а нешто ќе се реши и за пократко. Рече дека тоа што е уништено за 10 години, неможе да се исправи за 10 месеци.

Митко Занов побара да се наведе што е конкретно уништено (дали парк, сала за Совет или друго)?

Градоначалникот се јави за збор. Рече дека како Локална самоуправа ќе  превземаат чекори за исправување на состојбата, иако е свесен дека преку ноќ неможе да се реши ништо. Ќе се настојува да се подобри состојбата во Општина Валандово, а со самото затварање на рудникот во Општината  едно големо круцијално еколошко  прашање е затворено.

Тони Пандев се јави за збор. Рече дека регионалната депонија ќе се  реализира со поддршка на повеќе општини. Дивите депонии ќе ги има и во наредните 10 години. Го спомна Јософово каде ЈП Комунален сервис го собира отпадот, а несовесни граѓани сеуште носат отпад на дивите депонии. Рече дека сите општини во РМ имаат проблем во одредувањето на локацијата на регионалните депонии. А во врска со исказот на советниците од СДСМ дека за 16 години се е уништено, рече дека не се согласува со тоа и тврди дека многу нешто е направено и 20 000 000 денари се оставени во каса.

Немаше никој друг пријавено за збор, па Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово беше ставена на гласање и  со 9 гласа ЗА и 5 ВОЗДРЖАНИ  беше изгласана.

ТОЧКА 2

По Предлог-Одлуката зa давање на користење канцеларија на Јавната Установа Центар за социјална работа Валандово,  беше отворена расправа.

Митко Занов  побара пауза од 10 минути за  кординација.

Беше дадена пауза и по неа Предлог-Одлуката зa давање на користење канцеларија на Јавната Установа Центар за социјална работа Валандово беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

ТОЧКА 3 

По Предлог-Одлуката за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, беше отворена расправа.

Никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА

ТОЧКА  4 

По Предлог-Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово за деновите 13,14 и 15 јули по повод празникот Петровден, беше отворена расправа.

Никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА

ТОЧКА   5   

По Предлог-Одлуката зa одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија, беше отворена расправа.

Митко Занов се јави за збор и предложи градоначалникот од својот Буџет да одобри средства за ова гостување .

Градоначалникот на ова одговори дека Општината има единствен буџет на кој потписник е градоначалникот, а средствата се исплаќаат од различни ставки. За здруженијата на граѓани средствата се исплаќаат од една иста ставка на која има предвиден  износ од 4 000 000 денари, а  советниците го гласаа тоа.

Никој друг не се јави за дискусија, па Предлог-Одлуката зa одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија, беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА

ТОЧКА   6

По Предлог-Одлуката зa одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош,  никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно  со 14  гласа ЗА.

 

ТОЧКА   7

По Предлог-Одлуката зa одобрување на финансиска подршка на организаторот на спортската манифестација Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава,  никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

ТОЧКА   8

По Предлог-Одлуката зa одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово,  никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

ТОЧКА   9

По Предлог-Одлуката зa одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Words Scholars Cup 2018   во Барселона, Шпанија за збор се јави Македонка Стојанова. Таа само упати пофални зборови за ученикот и рече дека во иднина секогаш треба да се поддржуваат вакви ученици.

Никој не се јави за дискусија и истата беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА

ТОЧКА   10

По Предлог-Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат, образложение даде Илија Матеев. Рече дека Советот треба да донесе мислење за тоа дали да се дозволи донесување на урбанистички план и доколку ќе даде позитивно мислење објектот ќе се легализира. Доколку се донесе негативно решение објектот нема да се легализира и ќе остане дивоградба.

Мирјана Пеева се јави за збор и праша како се дозволило да се изгради  ваков објект – дивоградба и зошто досега не е ништо превземено.

Илија Матеев одговори дека прашањето треба да се постави до овластен градежен инспектор. Во  РМ има 300.000 дивоградби, а оваа е една од нив. Доколку е изградена пред 2011 година истата има можност да се легализира или не  (со позитивно мислење или негативно мислење од Советот).       

Љупчо Мишков се јави за збор. Рече додека немаме ДУП  И УП  ќе има дивоградби, затоа треба да побрзаме со изготвување на овие планови.

Немаше пријавено за дискусија и Предлог-Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат,  беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА

ТОЧКА   11

По Предлог-Одлуката за вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво, немаше пријавено за дискусија па истата беше  ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

 ТОЧКА   12

По Предлог-Одлуката за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат, образложение даде Илија Матеев.

Љупчо Мишков праша дали според УП овде е предвидено  индустриски дел, а Илија Матеев одговори дека доколку беше предвидено Советот не требаше да се консултира туку веднаш ќе се издадеше дозвола за објектот. Објектот не се наоѓа во индустриски дел  туку во село Брајковци и е со намена за домување.

Немаше пријавено за дискусија па Предлог-Одлуката за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат беше  ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

ТОЧКА   13

По  Предлог-Одлуката за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово,  повторно Илија Матеев даде појаснување. Рече дека досега оваа единица броела 42 + 9 членови кои се ангажирале по потреба, а сега е предвидено да се формира една мала единица за заштита и спасување  која ќе биде соодветно обучена и опремена  и одлуката за мобилизација ќе биде во  надлежност на градоначалникот.

Митко Занов се јави за збор. Тој праша: На кој начин ќе се одбираат луѓето, кој ќе ја финансира нивната обука  и опрема и како ќе се мотивираат истите да се пријават?

Илија Матеев  на ова одговори дека од страна на Општината  ќе се објави оглас, ќе се избрерат луѓето, ќе  се набави опрема и ќе се плати обуката. а  луѓето ќе се плаќаат на дневници, според  нивната  ангажираност.

Димче Балески се јави за збор. Праша дали во Буџетот на Општината има планирана ставка за исплата на овие издатоци, а градоначалникот одговори дека се планирани средства за тоа, но доколку тие не  се доволни, ќе се оди со Одлука на Совет за одобрување на нови.

Немаше пријавено за дискусија па Предлог-Одлуката за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово, беше ставена на гласање и изгласана едногласно со 14 гласа ЗА.

 

Со ова дневниот ред беше исцрпен , па се премина на

 

СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА

 

Процедурално пред да се постават Советнички прашања, градоначалникот рече дека и овој пат на сите поставени прашања,  писмено ќе  одговори.

 

Митко Занов

 1. На поставеното советничко прашање од претходната седница (Дали градоначалникот планира да и се извини на својата администрација која ја нарекуваше катастрофална), тој го прочита добиениот писмен одговор од градоначалникот во кој стоеше дека: Градоначалникот не ја навредил општинската администрација , туку само укажувал  на нешто со што не се согласува.

 

            2 .Димче Балески праша кога ќе се реализира воведувањето на еднонасочниот сообраќај на улицата Иво Лола Рибар за кое Советот донесе одлука? 

 

Градоначалникот повтори дека на прашањето ќе биде  испратен писмен одговорен.      

 

Немаше други советнички прашања.

 

После ова  седницата беше заклучена.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Записничар                                                         Претседател на Советот на                                   

Соња Христова Јовановиќ                                     Општина Валандово

                                                                                          Владимир Марков