Општина Валандово објави три јавни набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека општина Валандово распиша огласи со барање за прибирање на понуди на интернет страницата на ЕСЈН https://www.e-nabavki.gov.mk за изработка на следниве проекти:

1.Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово. 

-пристапен линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32f2809a-53f5-4c4e-9ddd-b08df9acfa64/5

2.Фарбање на улични рабници и одбележување и фарбање на пешачки премини во Валандово. 

-пристапен линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1e20cb3-32a5-4ceb-89c8-14b5c95f9102/5

3.Изградба на споредни улици во Валандово. 

-пристапен линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f814e54f-a236-45a2-8469-0f4710ec044f/1