Објавен оглас за тендер за реконструкција на дел од Булевар на улица “Првомајска” Валандово

 

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-09-18

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на дел од Булевар на улица „Првомајска“ Валандово.

 

  1. Општина Валандово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на дел од Булевар на улица „Првомајска“ Валандово.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00

Адреса:

          ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

         ул. „Иво Лола Рибар“ бб

          Град: ВАЛАНДОВО

          Поштенски број:2460

          Архива

         Држава: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

        Телефон: 034/ 382-007

        Факс: 034/382-044

        Електронска адреса: administracija@valandovo.gov.mk    

 

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Износ: 3.000,00 денари

Буџетска корисничка сметка: 708014014263011

Приходно конто: 725939 – 00

Цел на дознака : подигање на тендерска документација

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Валандово.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 18.05.2018.Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 18.05.2018

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од

          480.000,00 МКД.

  1. Адреса:

          ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

         ул. „Иво Лола Рибар“ бб

          Град: ВАЛАНДОВО

          Поштенски број:2460

          Архива

          Држава: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

          www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/international-donor-announcements