Листа на документи

Општина Валандово ги објавува следниве известувања:

 1. Известување за влез во втора фаза на фискална децентрализација
 2. Известување за транспарентно работенње на ЈКП
 3. Завршна сметка на ЈКП за 2016 година
 4. Завршна сметна на ЈКП за 2015 година
 5. Програма за работа на ЈКП за 2016 година
 6. Известување на ЈКП
 7. Ревизорски извештај 2015 година
 8. Завршна сметка 2016 година
 9. Завршна сметка 2015 година
 10. Буџет за 2017 година
 11. Буџет за 2016 година