Совет на општината

Општинскиот Совет е највисокиот орган на одлучување за сите барања во рамките на правата и должностите на општината.

Надлежности на Советот:

 • Донесува Статут на општината и други прописи;
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на Општината;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови на управните одбори на јавните служби кои ги основа;
 • Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со законот;
 • Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала Општината;
 • Одлучува за начинот за располагање на сопственоста на Општината;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со законот;
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со законот;
 • Го разгледува и усвојува годишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и
 • Врши и други работи утврдени со закон.

Делувањето на Советот на општината е во согласност со Законот за локална самоуправа и Статутот на општина Валандово

Советот на Општина Валандово изнесува 15 членови.

Градоначалник: Перо Костадинов

Претседател на совет : 1. Владимир Марков

Членови:

2. Глигорије Џилвиџиев - СДСМ

3. Даниела Џонова - СДСМ

4. Димче Балески – СДСМ

5. Ерсан Фетиков – СДСМ

6. Мирјана Пеева – СДСМ

7. Тодор Узунов – СДСМ

8. Ивана Готиќ – СДСМ

9. Трајче Андонов – СДСМ

10. Митко Занов – ВМРО-ДПМНЕ

11. Љупчо Мишков – ВМРО-ДПМНЕ

12. Македонка Стојанова – ВМРО-ДПМНЕ

13. Тони Пандев – ВМРО-ДПМНЕ

14. Шабан Мустафов – ВМРО-ДПМНЕ

15. Силвана Зафирова – ВМРО-ДПМНЕ

Проект: Техничка вода

На почетокот на месец Август ООУ „Страшо Пинџур„ Јосифово со цел за да го намали недостигот на вода посебно во летните периоди спроведе проект за ископување на бунар за  користење на техничка вода .Истата ќе се користи за одржување на зелените површини во училиштето на ПОУДГ „Калинка „ – Јосифово. 

 


В
ода која ќе биде користена за наводнување на паркот и зеленилото во училиштето и за санитарниот чвор во училиштето.Со овој проект училиштето смета дека на овој начин ќе се намали потрошувачката на чиста преработена вода и сметките за потрошена вода ќе се намалат.

Проект: Компјутер за секое дете

Владата на Република Македонија заради зголемување на ефикасноста на образовниот процес го реализира проектот Компјутер за секое дете. Станува збор за најголемата инвестиција во образованието во изминатите 17 години.  Со овој проект се обезбедени 17.818 персонални компјутери, 98.710 ЛЦД-монитори, 98.710 тастатури и глувчиња и 80.892 тин-клиенти за основните и средните училишта во Македонија.

Целта на овој проект е зголемување на степенот на користење на компјутери и интернет со што ќе се подобрат информатичко-технолошките вештини на учениците, како и на нивните професори. Овој проект им овозможува на учениците да ја совладаат наставната материја во средина и начин кој одговара на стандардите на современото информатичко општество. Целта е олеснување на можноста за побрз пристап до образовните дигитални содржини и информациите што се наоѓаат на глобалната интернет мрежа. Проектот постојано ќе се надоградува, со цел учениците и наставните програми да бидат во тек со новите технологии.

 
Во општина Валандово редовно функционираат  2 основни училишта: ООУ
Јосип Броз Тито-Валандово со 1 централно и 6 подрачни училишта, и ООУ Страшо  Пинџур-Јосифово  со 1 централно и 4 подрачни училишта. На територијата на општината континуирано функционира и 1 средно училиште С.О.У „Гоце Делчев“ -Валандово.

Вкупниот број на ученици кои ја користат компјутерската опрема во училиштата во Општина Валандово изнесува 1601 ученик.

Продолжување на конкурсот за избор на композиции на фестивалот на новосоздадени македонски песни “ФОЛК-ФЕСТ“ ВАЛАНДОВО 2014 година

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА ФЕСТИВАЛОТ НА НОВОСОЗДАДЕНИ МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ “ФОЛК-ФЕСТ“ ВАЛАНДОВО 2014 ГОДИНА. 

Апликациите се поднесуваат најкасно до 11.06.2014 година до 14,00 часот во архивата на Општината Валандово 

 

Страница 36 од 37

Линкови

Go to top