Врз основа на член 47, став 1 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16), а во согласност со Програмата за работа од областа на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година („Сл. Гласник на Општина Валандово“ бр. 14/18, 1/19 и 4/19), Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, формирана со Решение на Градоначалникот на Општина Валандово број 09-1383/1 од 17.12.2018 година врши:

О Б Ј А В А

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на јавно наддавање

ОБЈАВА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР